Página principal que responde

网络视频录像机参考实施 | 物联网

学习如何使用英特尔® 硬件平台,对利用各种媒体堆栈的高分辨率视频流进行视频解码、编码和优化。
Autor Horta, Areli (Intel) Última actualización 10/07/2019 - 16:32
Página principal que responde

智能视频

参考实现可帮助您开始使用智能视频和计算机视觉项目。 下载SDK以加速开发。
Autor Horta, Areli (Intel) Última actualización 16/09/2019 - 14:21