Article

BigDL – Apache Spark* 集群上的横向扩展深度学习

要点综述
Autor Sunny G. (Intel) Última actualización 11/03/2019 - 13:17
Article

解析京东大数据下高效图像特征提取方案

本文主要分享英特尔和京东在基于Spark*和BigDL*的深度学习技术在搭建大规模图片特征提取框架上的实战经验。

Autor Jason Dai (Intel) Última actualización 30/05/2019 - 15:55