html

web上的分页分析

在web编写中的经常会遇到,数据需要分页的情况。当数据量不是很大的时候。

可以直接使用js来分页。可以很好的提高性能。简化代码。数据量大的时候。还是需要使用java的分页类还处理。

今天我来分析下。分页中导航的显示效果的实现。

显示效果:
[页面总数小于等于10,全部显示,当前页特殊显示]
上一页  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一页
[页面总数大于10,部分显示,当前页特殊显示]
上一页  1   2   3   …   20   下一页       [当前页面为首页时,上一页不可用]
上一页  1   2   3   4    …   20   下一页
上一页  1   2   3   4   5    …   20   下一页
上一页  1   2   3   4   5   6   …   20   下一页
Suscribirse a html